تعرفه های دنداپزشکی

با تخفیف 40 % 

با تخفیف 30 %

با تخفیف 20 %

هزینه خدمات تومان

نوع خدمات

 

 

15000

20000

ویزیت دندانپزشک عمومی  

20700

24150

27600

34500

ویزیت دندانپزشک متخصص  

 

 

 

 

رادیوگرافی 

 

 

15000

19000

رادیوگرافی پری آپکال و بایت وینگ  

 

 

 

 

ترمیمی 

84000

98000

112000

140000

)ترمیم( پر کردن یک سطحی آمالگام  

96000

112000

128000

160000

)ترمیم( پر کردن دو سطحی آمالگام  

108000

126000

144000

180000

)ترمیم( پر کردن سه سطحی آمالگام  

150000

175000

200000

250000

آمالگام بیادآپ همراه پین  

90000

105000

120000

150000

)ترمیم( پر کردن یک سطحی بکامپوزیت نوری 

109500

128000

146000

182000

)ترمیم( پرکردن دو سطحی بکامپوزیت نوری  

117000

136500

156000

195000

)ترمیم( پر کردن سه سطحی بکامپوزیت نوری  

156000

182000

208000

260000

کامپوزیت بیادآپ همراه با پین

15000

17500

20000

25000

پین داخل عاج  

22500

26500

30000

37500

پین داخل کانال  

 

 

 

 

پریو 

30000

35000

40000

50000

جرم گیری بالای لثه هر فک  

42000

49000

56000

70000

جرم گیری زیر لثه هر فک  

36000

42000

48000

60000

بروساژ هر فک  

 

 

 

 

اطفال

24000

28000

32000

40000

کشیدن دندان شیری

 

 

200000

250000

پالپوتومی و ترمیم دندان A.B.C

 

 

220000

275000

پالپکتومی و ترمیم A.B.C 

 

 

200000

250000

پالپوتومی و ترمیم دندان E.D 

 

 

220000

275000

پالپکتومی و ترمیم E.D 

72000

84000

96000

120000

ترمیم آمالگام 

84000

98000

112000

140000

کامپوزیت 

120000

140000

160000

200000

  S.S.C

42000

49000

56000

70000

فیشور سیلانت 

 

 

 

 

درمان زیبائی  

210000

245000

280000

350000

ونیر کامپوزیت و اصلاح طرح لبخند هر دندان 

 

 

 

  600 – 700/000

لامینت سرامیکی هر واحد